Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Do animacji foto-01_1 Do animacji foto-04 Do animacji foto-05 Do animacji foto-06 Do animacji foto-18 Do animacji foto-19 Do animacji foto-20 Do animacji foto-21
Do animacji foto-35_1 Do animacji foto-37 Do animacji foto-41 Do animacji foto-44 Do animacji foto-49 Do animacji foto-50 Do animacji foto-54 Do animacji foto-57 Do animacji foto-58 Do animacji foto-59 Do animacji foto-60 Do animacji foto-61 Do animacji foto-65 Do animacji foto-66 Do animacji foto-69 Do animacji foto-70 Do animacji foto-72
Zamknij Zatrzymaj Uruchom
Nowiny24     |     Życie Podkarpackie     |     Wiadomości Polskiej Agencji Prasowej     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - Aktualności - Strona internetowa Gminy Wielkie Oczy.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-07-27

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W WIELKICH OCZACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: 16.08.2017 r.

  1. 1.       Wymagania niezbędne:

1) - obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

2) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- posiada znajomość w prowadzeniu rachunkowości jednostki budżetowej,

- posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej, ustaw: finanse publiczne, ustawa o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozporządzeń w sprawie: znajomości zagadnień dotyczących sprawozdawczości budżetowej, szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- znajomość procedur Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- posiada bardzo dobrą znajomość obsługi komputera,

- posiada cechy osobowości takie jak: sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność,

- posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej (księgi rachunkowe).

2) Sporządzanie sprawozdań finansowych, planów budżetowych,  planów finansowych.

3) Dokonywanie ewidencjonowania i rozliczeń podatkowych. (podatek dochodowy, podatek VAT)

4) Czuwanie na prawidłowym naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń oraz terminowym odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy.

5) Sporządzanie analityczne i statystyczne sprawozdań finansowych.

6) Ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek pieniężnych.

7) Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

8) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych.

9) Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych GZEAS i jednostek obsługiwanych.

10) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

11) Rozliczanie czynszów i wystawianie not księgowych.

12) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy oraz Dyrektora GZEAS.

4. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie.

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, itp.

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku (respektowane od lekarza rodzinnego).

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Inne informacje:

- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

- zastrzegamy sobie prawo do zawarcia umowy na okres próbny,

- warunki pracy na w/w stanowisku będą zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz kodeksem pracy,

- wolne stanowisko urzędnicze ma charakter pracy biurowy, praca minimum 4h dziennie przy komputerze,

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZEAS Wielkie Oczy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach (Budynek Gimnazjum w Wielkich Oczach) ul. Leśna 13, 37-627 Wielkie Oczy z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielkich Oczach” do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielkie Oczy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZEAS w Wielkich Oczach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 631.01.25, bądź w siedzibie GZEAS Wielkie Oczy, ul. Leśna 13, 37-627 Wielkie Oczy.

 

 

 

Dyrektor GZEAS
 
Cała Polska czyta dzieciom CEiDG Innowacyjna Gospodarka Wirtualne Muzea Podkarpacia
Dane kontaktowe

Urząd Gminy Wielkie Oczy
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
Tel.: 16 631 012 6
E-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

NIP: 793-13-01-368
Regon: 000548123

Godziny pracy

Poniedziałek do Piątku - 7:15 do 15:15

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności