Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Do animacji foto-01_1 Do animacji foto-04 Do animacji foto-05 Do animacji foto-06 Do animacji foto-18 Do animacji foto-19 Do animacji foto-20 Do animacji foto-21
Do animacji foto-35_1 Do animacji foto-37 Do animacji foto-41 Do animacji foto-44 Do animacji foto-49 Do animacji foto-50 Do animacji foto-54 Do animacji foto-57 Do animacji foto-58 Do animacji foto-59 Do animacji foto-60 Do animacji foto-61 Do animacji foto-65 Do animacji foto-66 Do animacji foto-69 Do animacji foto-70 Do animacji foto-72
Zamknij Zatrzymaj Uruchom
Nowiny24     |     Życie Podkarpackie     |     Wiadomości Polskiej Agencji Prasowej     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rada Gminy - Samorząd - Strona internetowa Gminy Wielkie Oczy.

 

Pobierz PDF

Rada Gminy

 

Rada Gminy Wielkie Oczy /kadencja 2014-2018/

Przewodniczący:

 • Antoni Mach

Wiceprzewodniczący:

 • Zbigniew Lechociński
 • Janusz Sopel

Członkowie:

 • Franciszek Bajan
 • Jan Dec
 • Józef  Frankowski
 • Franciszek Furman
 • Piotr Jacyk
 • Mariusz Janeczko
 • Zenon Kociołek
 • Janusz Krzyworączka
 • Bogusława Lichacz
 • Józef Litwiński
 • Ryszard Pietrucha
 • Jerzy Wacnik

Oświadczenia majątkowe radnych...

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:

 • Mariusz Janeczko
 • Ryszard Pietrucha
 • Franciszek Bajan

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów:

 • Piotr Jacyk
 • Jerzy Wacnik
 • Janusz Krzyworączka
 • Zbigniew Lechociński
 • Józef Litwiński
 • Józef Frankowski
 • Franciszek Bajan

Komisja ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego:

 • Zenon Kociołek
 • Antoni Mach
 • Janusz Sopel
 • Bogusława Lichacz
 • Franciszek Furman
 • Ryszard Pietrucha
 • Jan Dec

 

Rada Gminy - kompetencje i zadania

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Podejmuje uchwały, które co do zasady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym. Jeżeli jej siedziba znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Radę tworzą radni w liczbie:

 1. piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,
 2. dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,
 3. dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,
 4. dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

W polskim prawie przyjęto domniemanie kompetencji na rzecz rady gminy. Oznacza to, że do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto rada gminy jest wyłącznie właściwa w takich kwestiach jak:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań w drodze porozumienia,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

W zakresie działalności kontrolnej, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Funkcję kontrolną rada gminy spełnia przy pomocy powoływanej przez nią komisji rewizyjnej, której zasady i tryb działania określa statut gminy. Na czele rady gminy stoi przewodniczący, którego wspomaga od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Przewodniczącego i wiceprzewodniczących wybiera rada gminy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przewodniczący wyłącznie organizuje pracę rady oraz prowadzi jej obrady. Rada gminy obraduje na sesjach, które zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Cała Polska czyta dzieciom CEiDG Innowacyjna Gospodarka Wirtualne Muzea Podkarpacia
Dane kontaktowe

Urząd Gminy Wielkie Oczy
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
Tel.: 16 631 012 6
E-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

NIP: 793-13-01-368
Regon: 000548123

Godziny pracy

Poniedziałek do Piątku - 7:15 do 15:15

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności